|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
อ.กิติพงศ์ ตั้งกิจ
Kitipong Tangkit
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาโท
วท.ม. (วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
ปริญญาตรี
วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541
การติดต่อ (Contact)
E-mail : fforkpt@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  Wood Machining Process
Wood Preservative
Wood Products Utilization             
Wood Products Marketing
Wood Products and Process Innovation
Administrative and Management in Wood Industries
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
  1. 01305361 Wood Products Deterioration & Preservation
2. 01305362 Wood Machining Processes
3. 01305421 Forest Products Utilization
4. 01305441 Management and Quality Control in Wood Products Industries
5. 01305446 Wood Products Marketing
 
 
งานบริการวิชาการ (Academic service works)
  2554        โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2554        โครงการส่งเสริมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2554        คณะกรรมการพิจารณาโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อการรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Product กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2554        โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้  

2554-2559 ที่ปรึกษา บริษัท อารีย์ กรุ๊ป จำกัด ด้านการบริหารองค์การ

2558        ที่ปรึกษา บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด ด้านการลดต้นทุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

2559        โครงการส่งเสริมเอสเอ็มอี ใช้ระบบซอฟแวร์สำหรับบริหารอุตสากรรม กลุ่มอุตสาหกรรม เครื่องเรือน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2559        คณะกรรมการที่ปรึกษาปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม สาขา ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ กองส่งเสริมการมีงานทำ กระทรวงแรงงาน

2559        ที่ปรึกษากลุ่มคุ้งบางกะเจ้าหนึ่งเดียว ด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถิ่น

2559        ที่ปรึกษาคณะทำงาน โครงการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ไม้ยูคาลิปตัส องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2559        คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 121 ผลิตภัณฑ์วัสดุไม้เทียมจากพลาสติก สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

   
 
งานวิจัย (Research works)
 

 

ปี พ.ศ. โครงการ
  1. 2552 พัฒนาคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ (ผู้ร่วมวิจัย)
  2. 2552 ส่งเสริมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผู้ร่วมวิจัย)
  3. 2554 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ (ผู้ร่วมวิจัย)
  4. 2554 ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ผู้ร่วมวิจัย)
  5. 2558 การปรับปรุงคุณภาพแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพาราเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผู้ร่วมวิจัย)
  6. 2561 การพัฒนาระบบ RFID ในการจัดการสวนป่าสัก (ผู้ร่วมวิจัย)
 
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Scientific Journals
  1. Sukjaroen, S., K. Tangkit, T. Veenin.  2016.  Comparative Anatomy of Wood and its Charcoal in some Hardwood Species.  Internation Association of Wood Anatomists (IAWA)-China group the thired seminar 26-27 Nov. 2016, pp. 22.
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371