|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
ผศ.ดร.มยุรี ดวงเพชร
Prof. Dr. Mayuree Doungpet
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาเอก
Ph.D. (Wood and Paper Science),  North Carolina State University, USA., 2545
ปริญญาโท
M.S. (Wood Industry Technology), University Putra Malaysia, Malaysia, 2534
ปริญญาตรี
วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525
การติดต่อ (Contact)
E-mail : fformrd@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  1. Structural engineering of tropical wood
2. Modification technology of wood properties
3. Mechanical properties of wood and its modification
4. Non-destructive testing of wood
5. Anatomy of temperated wood species
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
01305322 Mechanical Properties of Wood
01305423 Structural Engineering of Tropical Wood I
01305424 Structural Engineering of Tropical Wood II
 
งานวิจัย (Research works)
    ปี พ.ศ. โครงการ
  1. 2550 การวิจัยคุณสมบัติไม้สักจากสวนป่าเพื่อการคัดเลือกพันธุ์
  2. 2558 การใช้ประโยชน์ลำต้นปาล์มน้ำมันและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไม้ปาล์มน้ำมัน โดยการอัดกาวและเพิ่มความหนาแน่นโดยใช้แรงอัดเพื่อไม้แปรรูป
  3. 2561 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไม้ปาล์มน้ำมันโดยการอัดกาวและเพิ่มความหนาแน่นโดยใช้แรงอัดเพื่อแปรรูป
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Conferences
 

1. Doungpet, M.  2016.  The effect of phenol formaldehyde impregnation and hot compression on strength property of oil palm trunk and rubber wood.  Annual IAWS Plenary Meeting 2016 and 50th anniversary. France.

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371