|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
Assist. Prof. Dr.Nikhom  Laemsak
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy(Biomaterial Sciences), University of Tokyo, Japan, 2539 
ปริญญาโท
วท.ม. (วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2534
ปริญญาตรี
วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2528
การติดต่อ (Contact)
E-mail : ffornil@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  1. Wood Composite Technology
2. Wood Utilization
3. Wood Energy and Biorefineries
4. Wood Products Marketing
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
01305473   Manufacture and Properties of Particleboard
01305474   Manufacture and Properties of Fiberboard and Mineral-Bonded Composite Products
01305573   Wood-Base Panel Technology
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล
ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
5217300094 นางสาววิชนี บุญญะปฏิภาค วนศาสตร์ [XC06]
5314300281 นายเอกชัย อัครพัฒน์ วนผลิตภัณฑ์ [XC04]
5317300118 นางสาวอิสรีย์ ฮาวปินใจ วนศาสตร์ [XC06]
5514350045 นายณรงค์ มีนวล การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
5614300325 นายปฐมพงษ์ วงษ์อำภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
5714350260 นางสาวบัวหลัน ขันทะลี การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
5714350553 นางสาวสุธิตา โชติกวนิช การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
5515001231 นางสาวนพวรรณ ด่านบำรุงตระกูล เทคโนโลยีชีวภาพ [XK01]
5614300571 นางสาวจารวี เล็กสุขศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
5714350219 นายธนพล โนนเภา การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
5814350016 นางสาวกรณิการ์ วงษ์มิตรแท้ การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
5815001279 นางสาวฝนทิพย์ เลียงวัฒนชัย เทคโนโลยีชีวภาพ [XK01]
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
 
งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ (Research and Industrial service works)
  2558 หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยการจัดการและการ‎ ใช้ประโยชน์พืชและสัตว์‎
  2558 ผู้ร่วมโครงการ การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไผ่บนที่สูง
  2557-2558 หัวหน้าโครงการย่อย การใช้ประโยชน์ลำไผ่เพื่อผลิตไม้พื้นและไม้ผนัง
  2558-2560 ผู้ร่วมโครงการ การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล
  2558-2559 ผู้ร่วมโครงการ เยื่อเชิงกลเสริมความแข็งแรงจากวัตถุดิบเส้นใยในประเทศสำหรับผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์
  2558-2559 ผู้ร่วมโครงการ การผลิต Wood ceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้ำมัน ปีที่ 2
  2557-2559 ผู้ร่วมโครงการ โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย)
  2557-2558 ผู้ร่วมโครงการ โครงการการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลของชีวมวลจากสวนยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก
  2557 หัวหน้าโครงการ โครงการผลิตถ่านไม้คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ (เกรดส่งออก)
  2556-2558 ผู้ร่วมโครงการ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิตอาเซียน
  2556-2557 ผู้ร่วมโครงการ การผลิต woodceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้ำมัน
  2556 ผู้ร่วมโครงการ การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้มปาล์มโดยการตรึงเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae Sc90 ในกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน
  2555-2557 ผู้ร่วมโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
  2555-2556 หัวหน้าโครงการ The Preliminary Study for Water Balance Model for the Hongsa Mine Power Project,  Xayaboury Province, Lao PDR
  2555 หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาวิธีการใช้สารเคลือบเนื้อไม้ CCA และ CCB เพื่อยืดอายุการใช้งานไม้ไผ่สำหรับก่อสร้างโรงเรือนต้นทุนต่ำ
  2554 ผู้ร่วมโครงการ โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน
  2554 ผู้ร่วมโครงการ การพัฒนาเตาหุงต้ม KU Green Stove ที่ใช้กับถ่านไม้คุณภาพสูง
  2554 ผู้ร่วมโครงการ การผลิตชิ้นไม้สับทอร์ริไฟด์
  2553-2555 ผู้ร่วมโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ
  2553 ผู้ร่วมโครงการ องค์ประกอบทางเคมีของน้ำส้มไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิด
  2553 ผู้ร่วมโครงการ การเก็บกักคาร์บอนของสวนป่ายูคาลิปตัสภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด
  2553-2554 ผู้ร่วมโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน
  2553-2554 หัวหน้าโครงการ การศึกษาความเสี่ยงศัตรูพืชของวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้นำเข้า
  2553 หัวหน้าโครงการ การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดจากทางปาล์มน้ำมัน
  2553 ผู้ร่วมโครงการ การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”
       
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Scientific Journals
 

1. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, นิคม แหลมสัก และ พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์.  2015.  การลดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัดด้วยการเติมผงถ่านไม้ไผ่.  วารสารวนศาสตร์ 34(1): 87-100.

2. วรลักษณ์ จินดาเวช, นิคม แหลมสัก, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์.  2015.  การผลิตน้ำมันกฤษณาในพื้นที่ศึกษาจังหวัดจันทบุรี.  วารสารวนศาสตร์ 34(1): 112-121.

3. Theapparat, Y., A. Chandumpai, W. Leelasuphakul, N. Larmsak and C. Ponglimanont.  2014.  Physicochemical Characteristics of Wood Vinegars from Carbonization of Leucaenaleucocephala, Azadirachtaindica, Eucalyptus camaldulensis, Heveabrasiliensis and Dendrocalamusasper. Kasetsart J. (Nat.) 48: 916-928.

4. Sihabut, T. and N. Laemsak.  2012.  Production of oil palm frond fiberboard and its sound absorption characteristics.  Kasetsart Journal 46(1): 120-126.

5. นิคม แหลมสัก, กฤตภาส ศุภกรมงคล และพรรณภา ศักดิ์สูง.  2554.  Economics feasibility study on establishment diesel production factory from woody biomass residues. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 3(5): 23-29.

6. Neimsuwan, T. and N. Leamsak.  2010.  Anatomical and Mechanical Properties of the Bur-Flower Tree (Anthocephalus chinensis).  Kasetsart J.(Nat. Sci.) 44: 353-363.

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371