|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
Assist. Prof. Dr.Nikhom  Laemsak
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy(Biomaterial Sciences), University of Tokyo, Japan, 2539 
ปริญญาโท
วท.ม. (วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2534
ปริญญาตรี
วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2528
การติดต่อ (Contact)
E-mail : ffornil@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  1. Wood Composite Technology
2. Wood Utilization
3. Wood Energy and Biorefineries
4. Wood Products Marketing
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
01305473   Manufacture and Properties of Particleboard
01305474   Manufacture and Properties of Fiberboard and Mineral-Bonded Composite Products
01305573   Wood-Base Panel Technology
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล
ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
5317300118 นางสาวอิสรีย์ ฮาวปินใจ วนศาสตร์ [XC06]
5514350045 นายณรงค์ มีนวล การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
5714350260  นางสาวบัวหลัน ขันทะลี  การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
5714350553 นางสาวสุธิตา โชติกวนิช การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
5914300223 นางสาวกัลจาริณี ชำนาญกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
6014350055 นางสาวแก้วกัลยา ลุผักชี การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
5614300571 นางสาวจารวี เล็กสุขศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
5714350219 นายธนพล โนนเภา การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
5814350016 นางสาวกรณิการ์ วงษ์มิตรแท้ การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
5815001279 นางสาวฝนทิพย์ เลียงวัฒนชัย เทคโนโลยีชีวภาพ [XK01]
6014350268 นางสาววรรณพร พยอม การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
6114300548 MISSKHIN MOE MOE HTET เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
 
งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ (Research and Industrial service works)
    ปี พ.ศ. โครงการ
  1. 2553 การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” (ผู้ร่วมโครงการ)
  2. 2553 การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดจากทางปาล์มน้ำมัน
  3. 2553 การศึกษาความเสี่ยงศัตรูพืชของวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้นำเข้า
  4. 2553 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน (ผู้ร่วมโครงการ)
  5. 2553 การเก็บกักคาร์บอนของสวนป่ายูคาลิปตัสภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (ผู้ร่วมโครงการ)
  6. 2553 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำส้มไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิด (ผู้ร่วมโครงการ)
  7. 2553 การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ (ผู้ร่วมโครงการ)
  8. 2554 การผลิตชิ้นไม้สับทอร์ริไฟด์ (ผู้ร่วมโครงการ)
  9. 2554 การพัฒนาเตาหุงต้ม KU Green Stove ที่ใช้กับถ่านไม้คุณภาพสูง (ผู้ร่วมโครงการ)
  10. 2554 โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน (ผู้ร่วมโครงการ)
  11. 2555 โครงการพัฒนาวิธีการใช้สารเคลือบเนื้อไม้ CCA และ CCB เพื่อยืดอายุการใช้งานไม้ไผ่สำหรับก่อสร้างโรงเรือนต้นทุนต่ำ
  12. 2555 The Preliminary Study for Water Balance Model for the Hongsa Mine Power Project,  Xayaboury Province, Lao PDR
  13. 2555 การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการ (ผู้ร่วมโครงการ)
  14. 2556 การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้มปาล์มโดยการตรึงเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae Sc90 ในกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน (ผู้ร่วมโครงการ)
  15. 2556 การผลิต woodceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้ำมัน (ผู้ร่วมโครงการ)
  16. 2556 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิตอาเซียน (ผู้ร่วมโครงการ)
  17. 2557 โครงการผลิตถ่านไม้คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ (เกรดส่งออก)
  18. 2557 โครงการการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลของชีวมวลจากสวนยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก (ผู้ร่วมโครงการ)
  19. 2557 โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย) (ผู้ร่วมโครงการ)
  20. 2557 การใช้ประโยชน์ลำไผ่เพื่อผลิตไม้พื้นและไม้ผนัง (หัวหน้าโครงการย่อย)
  21. 2558 การผลิต Wood ceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้ำมัน (ผู้ร่วมโครงการ)
  22. 2558 เยื่อเชิงกลเสริมความแข็งแรงจากวัตถุดิบเส้นใยในประเทศสำหรับผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์ (ผู้ร่วมโครงการ)
  23. 2558 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล(ผู้ร่วมโครงการ)
  24. 2558 การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไผ่บนที่สูง (ผู้ร่วมโครงการ)
  25. 2558 โครงการวิจัยการจัดการและการ‎ ใช้ประโยชน์พืชและสัตว์‎
  26. 2559 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วอย่างยั่งยืนเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
  27. 2559 เยื่อเชิงกลเสริมความแข็งแรงจากวัตถุดิบเส้นใยในประเทศสำหรับผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์ (ปีที่ 2) (ผู้ร่วมวิจัย)
  28. 2559 การพัฒนาระบบการรับรองการจัดการสวนไม้ยางพาราอย่างยั่งยืนและระบบการตรวจสอบย้อนกลับตามแนวทางมาตรฐาน PEFC
  29. 2560 การพัฒนาเพื่อให้ได้ Thermally Heated Wood จากไม้ยางพาราเชิงพาณิชย์
  30. 2560 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วอย่างยั่งยืนเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงพลังงานในเขตที่ดินอุดมสมบูรณ์ต่ำ
       
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Scientific Journals
 

1. Neimsuwan, T. and N. Leamsak.  2010.  Anatomical and Mechanical Properties of the Bur-Flower Tree (Anthocephalus chinensis).  Kasetsart J.(Nat. Sci.) 44: 353-363.

2. นิคม แหลมสัก, กฤตภาส ศุภกรมงคล และพรรณภา ศักดิ์สูง.  2554.  Economics feasibility study on establishment diesel production factory from woody biomass residues. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 3(5): 23-29.

3. Sihabut, T. and N. Laemsak.  2012.  Production of oil palm frond fiberboard and its sound absorption characteristics.  Kasetsart Journal 46(1): 120-126.

4. Theapparat, Y., A. Chandumpai, W. Leelasuphakul, N. Larmsak and C. Ponglimanont.  2014.  Physicochemical Characteristics of Wood Vinegars from Carbonization of Leucaenaleucocephala, Azadirachtaindica, Eucalyptus camaldulensis, Heveabrasiliensis and Dendrocalamusasper. Kasetsart J. (Nat.) 48: 916-928.

5. วรลักษณ์ จินดาเวช, นิคม แหลมสัก, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์.  2015.  การผลิตน้ำมันกฤษณาในพื้นที่ศึกษาจังหวัดจันทบุรี.  วารสารวนศาสตร์ 34(1): 112-121.

6. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, นิคม แหลมสัก และ พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์.  2015.  การลดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัดด้วยการเติมผงถ่านไม้ไผ่.  วารสารวนศาสตร์ 34(1): 87-100.

7. Theapparat, Y., C. Ponglimanont, A. Chandumpai and N. Laemsak. 2018. In vitro antioxidant evaluation of wood vinegars from carbonization of wood and bamboo. Chiang Mai Journal of Science 45(2): 868-880.

  Conferences
 

1. Nongruk K., นิคม ล., สาโรจน์ ศ., วิรัตน์ ว., ImranaNiaz S., Afrasiab K.T., ประมุข ภ. 2014. Influence of particle size of pretreatment oil palm trunk fibers from simulaneous saccharification and fermentation on ethanol production. The 26th Annual meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference; Biodiversity, Biotechnology, Bioeconomy.

2. จารวี ล., นิคม ล, พิชิต ส., 2018. Production of Mechanical Pulp from Oil Palm Frond. The 56th KU Annual Conference.

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371