|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
Course Homepage
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
Assist. Prof. Dr. Phichit Somboon
 
ประวัติการศึกษา (Education)
  ปริญญาเอก
    Doctor of Science in Technology
Major study: Paper Technology
Minor study: Process control   
Helsinki University of Technology (Aalto), Finland, 2552
  ปริญญาโท
    Master of Science in Technology
Major study: Paper Technology
Minor study: Mordern Pulp and Paper Industry (Linkage program)
Helsinki University of Technology (Aalto), Finland, 2546
    ปริญญาตรี
    วท.บ. (วนศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
การติดต่อ (Contact)
    E-mail : fforpcs@ku.ac.th
 
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
1. Papermaking Technology, Process Engineering
2. Paper Coating Technology
3. Papermaking Chemistry
4. Recycle Pulp Technology
5. Mechanical Pulping
6. Refining Process, Fiber Engineering
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
  Bachelor of science in pulp and paper technology
    01310311 Papermaking chemistry
01310343 Paper recycling tecnology
01310481 Measurement and control in pulp and paper industries
01310484 Unit operations in paper mills
01310499 Pulp and paper technology project
     
  Master of science in wood and paper technology
  01305576 Advance papermaking technology
01305577 Unit operatin in coating and converting industries
01305578 Unit operation in paper recycling and deinking plants
01305579 Mechanical pulping technology
01305584 Laboratory in papermaking technology
01305597 Seminar
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
 5614300571  นางสาวจารวี เล็กสุขศรี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
 5614300589   นายวิโรจน์ สว่างศรีสุทธิกุล  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
 5614300597   นางสาวสโรชินี วิหะกะรัตน์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
 5814300191   นางสาวจตุพร คงทรัพย์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
5814300736 นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ วานิชภิญโญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
 5514300811   นายธีรัตว์ อาจสำอางค์   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
 
งานวิจัย (Research works)
  2003-2004 Manipulation of Fiber Microstructure
The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation
  2005-2007 Energy saving in TMP refining
Funding: The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, Metso Paper, UPM - Kymmenne, Stora Enso
  2011-2013 Engineer eucalyptus vessels for reducing the picking problem on printing and writing paper
Funding: Thailand Research Fund
  2013-2015 Special Paper from Agicutural Biomass Residuals
Fuding: Agicultural research development agency
  2015-2017 Reinforced mechanical pulp for fiber cement composits
Funding: National research council of Thailand
     
     
 
 
งานพัฒนาวิชาการภาคอุตสาหกรรม (Industrial service works)
  2013-2014 Consulting for a new refining plant, optimization, and training; PM2-Thai Cane Paper
(SCG Paper)
  2013-2014 Optimization of corrugating paper machine;PM1-Thai Cane Paper
(SCG Paper)
  2011-2012 Optimization of linerboard machine -PM2 (Valmet); PM2-Thai Cane Paper (SCG Paper)
  2011-2012 Consulting for a new pulp refining plant, and training;SHERA - Mahaphant Fiber Cement
2010 Optimization of refining process, and training - JC01 refiners (Metso), DD refiners (Voith); SHERA - Mahaphant Fiber Cement
  2009 Quality improvement of coating base-paper, (SCG Paper)
 
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Scientific Journals
 

1. Kang, T., Somboon, P . and Paulapuro, H., Fibrillation of mechanical pulp fibers. Paperi Ja Puu, Vol. 88, No. 7, pp. 409-411 (2006).

2. Koskenhely, K., Somboon, P . and Paulapuro, H., Reproducibility of refiner performance. Pulp and Paper Canada , Vol.107, No.7/8, pp. T166-T170 (2006).

3. Somboon, P ., Kang, T., and Paulapuro, H., Disrupting the wall structure of high-freeness TMP pulp fiber and its effect on the energy required in the subsequent refining. Pulp and Paper Canada , Vol.108, No.10, pp.30-34 (2007).

4. Somboon, P. , Nieminen, K., and Paulapuro, H., Finite element analysis of the fatigue behavior of wood fiber cell walls. Bioresources , Vol.3, No.4, 2008, pp.983-994.

5. Somboon, P . and Pynnönen, T., Performance of abrasive segments in mechanical pulp refining (A review), Paperi ja Puu , Vol.90, No.5, pp.41-45.

6. Somboon, P . and Paulapuro, H., Surface mechanical treatment of TMP pulp fibers using grit material.TAPPI Journal, Vol.7, No.12, 2008, pp.4-9.

7. Somboon, P . and Paulapuro, H., Determination of wet fiber strength. TAPPI Journal, Vol.8, No.5, 2009, pp.4-10.

8. Somboon, P ., Vuorela, J., P ynnönen, T. and Paulapuro, H.,Grit segments in TMP refining. Part 2: Potential for energy reduction. Appita Journal, Vol. 62, No.1, 2009, pp.42-45, 59.

9. Somboon, P ., Vuorela, J., Pynnönen, T. and Paulapuro, H.,Grit segments in TMP refining. Part 1: Operating parameters and pulp quality. Appita Journal, Vol. 62, No.1, 2009, pp.37-41.

10. Somboon, P ., Quality developments in pulp fibers using conventinal papermaking laboratory beaters and an industrial pilot refiner, Kasetsart J.(Nat.Sci.), Vol. 45, No. 5, pp. 883-890 (2011).

11. Panthai, S., and Somboon, P., Examination of Separate and Mixed Refining Methods on Softwood and Hardwood Pulps for Linerboard Production, Kasetsart Journal (Nat. Sci.), Vol 48, no. 4, 2014, pp. 1-10.

12. Anukul, P., Khantayanuwong, S., and Somboon, P. 2015. Development of laboratory wet creping method to evaluate and control pulp quality for tissue. TAPPI Journal 14(5):9-15.

13. Panthai, S., T. Patchiyo, P. Puthson and P. Somboon. 2016. Analysis of cracking potential and micro-elongation of linerboard. Agriculture and Natural Resources 50(6).

14. Savangsrisutikun, W. and P. Somboon. 2017. Influence of Fiber Length of the Fractionated Pulp and its Fiber Swelling Capacity on Compressive Resistance and Other Strength Properties of Corrugating Medium Handsheet. International Scientific Journal of Engineering and Technology (ISJET) 1(2): 6-11.

 

   
  Conference Proceedings
 

1. Kang, T., Somboon, P. and Paulapuro, H., Fibrillation of mechanical pulp fibers. International mechanical pulping conference . Oslo , Norway , June 7-9, 2005. The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry , Norway , 2005, pp. 261-265.

2. Koskenhely, K., Somboon, P. and Paulapuro, H., Reproducibility of refiner performance. PAPTAC 91 st Annual meeting . Montreal , Quebec , Canada , 7-10 Feb. 2005. Pulp and Paper Technical Association of Canada , 2005, pp. A143-A148.

3. Somboon, P. and Paulapuro, H., Measuring wet strength of wood fibers with a combination of a zero-span tensile apparatus and an automated optical analyzer. Progress in Paper Physics Seminar . Miami University , Oxford , Ohio , USA , 1-5 Oct. 2006, pp.45-48.

4. Somboon, P., Kang, T., and Paulapuro, H., Disrupting the wall structure of high-freeness TMP pulp fiber and its effect on the energy required in the subsequent refining. PAPTAC 93 rd Annual Meeting . Montreal , Quebec , Canada , 5-9 Feb. 2007. Pulp and Paper Technical Association of Canada , 2007, pp. A59-A64.

5. Somboon, P. and Paulapuro, H., Surface mechanical treatment of TMP pulp fibers using grit material. International mechanical pulping conference . Minneapolis , Minnesota , USA , 6-9 May 2007. TAPPI , USA , 2007, 8 p.

6. Somboon, P., Vuorela, J., Pynnönen, T. and Paulapuro, H., Application of grit treatment to industrial thermomechanical pulp refining. The 6 th Johan Gullichsen Colloquium . Dipoli, Espoo , Finland , 15 Nov. 2007, The Finnish Paper Engineers' Association, pp. 59-65.

7. Somboon, P., Vuorela, J., Pynnönen, T. and Paulapuro, H., Grit segment in TMP refining. APPITA Proceeding , APPITA conference, Rotorua , New Zealand, 20-23 April 2008, pp.139-146.

8. Anukul P. and Somboon, P., Development of Laboratory Wet Creping Method to Evaluate and Control Pulp Quality for Tissue, PaperCon 2014, Nashville, Tennessee, USA, pp. 3195-3202.

9. วิโรจน์ ส. และ Somboon, P. 2017. Improving Strength Properties of OCC Recycled Fibers using Medium Consistency Refining under Alkaline Conditions. ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference. 

10 .จตุพร ค., วิโรจน์ ส. และ Somboon, P. 2017. Characteristics and Papermaking Potential of Jute Fibers Produced by Soda and Refiner Mechanical Pulping Methods. ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference.

11. จารวี ล., นิคม ล, Somboon, P. 2018. Production of Mechanical Pulp from Oil Palm Frond. The 56th KU Annual Conference.

12. สโรชินี ว., สมหวัง ข., Somboon, P. 2018. Effect of Strength Additive Modified Starches on Electrokinetic, Retention and Drainage of Linerboard Pulp Suspension. The 56th KU Annual Conference.

   
  Others
  2. Somboon, P., Evaluation of new refiner fillings. Master's thesis, Laboratory of Paper Technology,Department of Forest Products Technology, Helsinki University of Technology,2003, 153 p.

1. Somboon, P., On the application of grits to thermomechanical pulp refining. Doctoral thesis, TKK Report in Forest Products Technology, Series A7, Faculty of Chemistry and Materials Sciences, Helsinki University of Technology, 2009, 58 p.+ app 53 p.

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371