|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
ดร. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์
Dr. Pisut Siripant
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาเอก
Ph.D. (Product Design), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558
ปริญญาโท
ค.อ.ม. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545
ปริญญาตรี
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2536
การติดต่อ (Contact)
E-mail : fforpssp@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  Wood Design and Finishing
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
01305111 Technical Drawing in Wood and Paper Industries
01305352 Design and Manufacturing of Wood Furniture
01305353 Ergonomics in Wood Industries
01305362 Wood Machining Processes
01305464 Wood Design and Finishing
 
งานวิจัย (Research works)
  2552 โครงการส่งเสริมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผู้ร่วมโครงการ)
  2553 การทำกระดาษจากพืชหอม : กรณีศึกษาเตยหอม และตะไคร้หอม (ผู้ร่วมโครงการ)
  2554 โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ปี 2554 (ผู้ร่วมโครงการ)
  2559 การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายในชุมชน จากแผ่นอัดประสานฟางข้าว และขี้โฟม (ผู้ร่วมโครงการ)
  2560 การออกแบบ และพัฒนา‎ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน จาก‎แผ่นอัดประสานกากขี้แป้งและ‎ผงไม้ยางพารา‎
  2560 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในรูปแบบของงานหัตถกรรมที่ทำจากวัสดุเหลือใช้จากข้าวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองหงส์ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ร่วมวิจัย)
  2560 การพัฒนาสินค้าปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้เส้นใยกัญชงทดแทนใยแก้วเส้นสั้นเสริมแรงบริเวณชั้นเสริมกำลังของหลังคายางมะตอย (ผู้ร่วมวิจัย)
 
งานพัฒนาวิชาการภาคอุตสาหกรรม (Industrial service works)
2554 - การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ (ผู้ร่วมโครงการ)
  2550 - การพัฒนาคุณภาพเสื่อทอกกและเสื่อเตย (หัวหน้าโครงการ)
- การพัฒนาคุณภาพการผลิตการแกะสลักและเถาวัลย์ประดิษฐ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
 
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Scientific Journals
 

1. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์, จิรศักดิ์ จินดาโรจน์, ทรงกลด จารุสมบัติ.  2557.  กากขี้แป้งยางของเสียจากโรงงานสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารการจัดการป่าไม้ 8(16):64-79.

2. ศศิธร จารุสมบัติ, พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์ และ ศราวุธ อินทรเทศ. 2555. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดกระดาษและการทำกระดาษจากพืชหอม : กรณีศึกษาเตยหอม และตะไคร้หอม. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11(1): 40-50.

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371