|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
Dr. Pongsak Hengniran
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาเอก
Dr.rer.nat. (Wood Energy), University of Hamburg, Germany, 2553
ปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
ปริญญาตรี
วท.บ. (วนศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
การติดต่อ (Contact)
E-mail : fforpsh@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  1. Wood Energy
2. Process Control Systems
3. Production Management
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
01305425 Thermodynamics in Wood and Paper Industries
01310472 Fresh Water Treatment Pollution Control in Pulp and Paper Industries
01310481 Pulp and Paper Process Control Systems

01310483 Pulp and Paper Production Management
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล

ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
5514300820 นางสาวปวีณา บาดาล เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
5714300408 นางสาวดาริกา ผิวฝ้าย เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
5419050072 นายศกร แสนนิล การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน [XY62]
5514300102 นางสาวศิวารัตน์ ภูติวณิชย์ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ [XC12]
5614553274 นางสาวหฤทัย เนื้อเกลี้ยง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) [XE78]
5914300240 นางสาวจิราภา พลลุน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
 
งานวิจัย (Research works)
  2559 - การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไม้‎ต่างถิ่นในสวนป่าสาธิตสถานี‎เกษตรหลวงอ่างขาง‎
  2558 - การผลิต woodceramics จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันของชีวมวล
- การใช้ประโยชน์ลำไผ่เพื่อผลิตไม้พื้นและไม้ผนัง
- การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไผ่บนที่สูง
  2557 - โครงการการพัฒนาระบบการแปรรูปไม้ยางพาราด้วยเครื่องพาไม้ท่อนเข้าเลื่อย
  2556 - การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตถ่านเพื่อใช้เป็นสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัด
- การผลิต woodceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้ำมัน
  2555 - สารรักษาเนื้อไม้จากอนุพันธ์ polymerized tannin resin boric acid เพื่อป้องกันไม้ยางพาราจากเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน
2554 - การผลิตชิ้นไม้สับทอร์ริไฟด์
- การพัฒนาเตาหุงต้ม KU Green Stove ที่ใช้กับถ่านไม้คุณภาพสูง
 
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Scientific Journals
 

1. กิตติธัช สัจจากุล, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ และนิคม แหลมสัก.  2016.  การผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงเพื่อพัฒนาเป็นถ่านกัมมันต์โดยใช้เตาเผาถ่านดัดแปลงจากถังน้ำมัน 200 ลิตร.  การประชุมวิชาการป่าไม้ “เศรษฐกิจนิเวศบนฐานการป่าไม้” หน้า 118-121.

2. บุญยฤทธิ์ ปัญญายืน, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ และ ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ.  2016.  คุณสมบัติทางกายภาพของวู๊ดเซรามิกจากแผ่นใยไม้อันทางใบปาล์มน้ำมันที่ผ่านการอัดด้วยลิควิดไฟท์วู๊ด.  การประชุมวิชาการป่าไม้ “เศรษฐกิจนิเวศบนฐานการป่าไม้” หน้า 126-130.

3. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, นิคม แหลมสัก และ พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์.  2015.  การลดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัดด้วยการเติมผงถ่านไม้ไผ่.  วารสารวนศาสตร์ 34(1): 87-100.

4. วรลักษณ์ จินดาเวช, นิคม แหลมสัก, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์. 2015. การผลิตน้ำมันกฤษณาในพื้นที่ศึกษาจังหวัดจันทบุรี. วารสารวนศาสตร์ 34(1):112-121.

5. Pongsak, H. 2542. Development of the prototype program for simulation of pulp and paper processing. Thai Journal of Forestry. 18: 117-126.

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371