|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
Dr. Pongsak Hengniran
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาเอก
Dr.rer.nat. (Wood Energy), University of Hamburg, Germany, 2553
ปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
ปริญญาตรี
วท.บ. (วนศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
การติดต่อ (Contact)
E-mail : fforpsh@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  1. Wood Energy
2. Process Control Systems
3. Production Management
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
01305425 Thermodynamics in Wood and Paper Industries
01310472 Fresh Water Treatment Pollution Control in Pulp and Paper Industries
01310481 Pulp and Paper Process Control Systems

01310483 Pulp and Paper Production Management
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล

ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
5714300408 นางสาวดาริกา ผิวฝ้าย เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
6114300548 MISSKHIN MOE MOE HTET เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
5317300118  นางสาวอิสรีย์ ฮาวปินใจ วนศาสตร์ [XC06]
5514300102 นางสาวชนาเกตุ ภูติวณิชย์ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ [XC12]
6014350306 นางสาวศิรินภา กิติวงค์ การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
 
งานวิจัย (Research works)
2554 - การผลิตชิ้นไม้สับทอร์ริไฟด์
- การพัฒนาเตาหุงต้ม KU Green Stove ที่ใช้กับถ่านไม้คุณภาพสูง
  2555 - สารรักษาเนื้อไม้จากอนุพันธ์ polymerized tannin resin boric acid เพื่อป้องกันไม้ยางพาราจากเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน
  2556 - การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตถ่านเพื่อใช้เป็นสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัด
- การผลิต woodceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้ำมัน
  2557 - โครงการการพัฒนาระบบการแปรรูปไม้ยางพาราด้วยเครื่องพาไม้ท่อนเข้าเลื่อย
  2558 - การผลิต woodceramics จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันของชีวมวล
- การใช้ประโยชน์ลำไผ่เพื่อผลิตไม้พื้นและไม้ผนัง
- การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไผ่บนที่สูง
  2559 - การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไม้‎ต่างถิ่นในสวนป่าสาธิตสถานี‎เกษตรหลวงอ่างขาง‎
  2560 - การพัฒนาระบบการรับรองการจัดการสวนไม้ยางพาราอย่างยั่งยืนและระบบการตรวจสอบย้อนกลับตามแนวทางมาตรฐาน PEFC (ผู้ร่วมวิจัย)
- การพัฒนาเพื่อให้ได้ Thermally Heated Wood จากไม้ยางพาราเชิงพาณิชย์ (ผู้ร่วมวิจัย)
 
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Scientific Journals
 

1. Pongsak, H. 2542. Development of the prototype program for simulation of pulp and paper processing. Thai Journal of Forestry. 18: 117-126.

2. วรลักษณ์ จินดาเวช, นิคม แหลมสัก, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์. 2558. การผลิตน้ำมันกฤษณาในพื้นที่ศึกษาจังหวัดจันทบุรี. วารสารวนศาสตร์ 34(1):112-121.

3. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, นิคม แหลมสัก และ พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์.  2558.  การลดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัดด้วยการเติมผงถ่านไม้ไผ่.  วารสารวนศาสตร์ 34(1): 87-100.

4. Neimsuwan, T., P. Siramon, P. Hengniran and V. Punsuvon.  2017.  Effect of Tannin Addition as a Bio-Scavenger on Formaldehyde Content in Particleboard.  Journal of Tropical Forest Research 1(2): 45-56.

5. Hengniran, P., B. Panyayeun and T. Neimsuwan.  2017.  Effect of Production Parameters on Electrical Properties of Wood ceramics Made from Oil Palm Frond.  Journal of Tropical Forest Research 1(2): 57-66.

   
  Conference Proceedings
 

1. บุญยฤทธิ์ ปัญญายืน, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ และ ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ.  2559.  คุณสมบัติทางกายภาพของวู๊ดเซรามิกจากแผ่นใยไม้อันทางใบปาล์มน้ำมันที่ผ่านการอัดด้วยลิควิดไฟท์วู๊ด.  การประชุมวิชาการป่าไม้ “เศรษฐกิจนิเวศบนฐานการป่าไม้” หน้า 126-130.

2. กิตติธัช สัจจากุล, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ และนิคม แหลมสัก.  2559.  การผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงเพื่อพัฒนาเป็นถ่านกัมมันต์โดยใช้เตาเผาถ่านดัดแปลงจากถังน้ำมัน 200 ลิตร.  การประชุมวิชาการป่าไม้ “เศรษฐกิจนิเวศบนฐานการป่าไม้” หน้า 118-121.

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371