|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
ผศ.ดร.ประเทือง พุฒซ้อน
Assist. Prof. Dr. Pratuang  Puthson
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาเอก
Dr.rer.nat. (Wood Chemistry and Chemical Technology of wood),
University of Hamburg, Germany, 2541
ปริญญาโท
วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532
ปริญญาตรี
วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
การติดต่อ (Contact)
E-mail : fforptp@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  1. Pulp and Paper Technology
2. Wood Chemistry and Chemical Technology of Wood
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
1. 01310211   Introduction to Pulp and Paper Technology
2. 01310231   Wood Chemistry
3. 01310341   Pulping and Bleaching Technology
4. 01310432   Industrial Technology of Wood Cellulose
5. 01305533   Chemistry of Extractives
6. 01305534   Chemistry of Wood Cellulose and Hemicelllulose
7. 01305535   Chemistry of Lignins
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
 5514300811   นายธีรัตว์ อาจสำอางค์   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
 5714300416   นางสาวสุภาลัย ลาวรรณ์   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
 
งานวิจัย (Research works)
  2555 - ลักษณะทางกายภาพและเคมีไม้ของพันธุ์ไม้ในป่าทดแทนเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
 
งานพัฒนาวิชาการภาคอุตสาหกรรม (Industrial service works)
 

2554
2560

- กระบวนการผลิตเยื่อโดยกรรมวิธี Milox
- การผลิตเยื่อกระดาษจากชิ้นไม้สับผสมจากไม้ยูคาลิปตัส
 
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Scientific Journals
 

1. Kiatgrajai, P., P. Puthson and W. Icharoj. 1989. A preliminary study on sulfate pulping of bamboo grass. Thai Journal of Forestry 8(2):171-190.

2. Puthson, P., O. Kordsachia, J. Odermatt, M. Zimmermann and R. Patt. 1997. ASAM pulping of Eucalyptus camaldulensis and TCF bleaching of the resulting pulps.  Holzforschung 51:257-262.

3. Cui, Y., P. Puthson, C.-L. Chen, J. S. Gratzl and A. Kirkman. 2000. Kinetic study on delignification of kraft AQ pine pulp with hydrogen peroxide catalyzed by Mn(IV)2-Me4 DTNE. Holzforschung 54:413-419.

4. Kamthai, S. and P. Puthson. 2005. Effect of beating revolution on sweet bamboo (Dendrocalamus asper Backer) kraft pulp properties. CMU Journal, vol. 4 (2):137-147.

5. Kamthai, S. and P. Puthson. 2005. The Physical Properties, Fiber Morphology and Chemical Compositions of Sweet Bamboo (Dendrocalamus asper Backer). Kasetsart J. (Nat. Sci.)39:581-587.

6. Inagaki, T., M. Schwanninger, R. Kato, Y. Kurata, W. Thanapase, P. Puthson and S. Tsuchikawa. 2012. Eucalyptus camaldulensis density and fiber length estimated by near-infrared spectroscopy. Wood Science and Technology 46:143-155.

7. Panthai, S., T. Patchiyo, P. Puthson and P. Somboon. 2016. Analysis of cracking potential and micro-elongation of linerboard. Agriculture and Natural Resources 50(6).

   
  Conference Proceedings
 

1. Cui, Y., P. Puthson, C.-L. Chen, J. S. Gratzl, A. Kirkman and R. Patt. 1999. Hydrogen peroxide bleaching of pine pulp catalyzed by a binuclear manganese complex. 10th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Yokohama, Japan, June 7-10, 1999, pp. 256-261.

2. Kordsachia, O., P. Puthson, J. Odermatt and R. Patt. 2000. Optimization of peroxide bleaching of wood-free and wood-containing recycled fibers with special emphasis on the effectiveness of different additives. International Symposium on Environmentally Friendly and Emerging Technologies for a Sustainable Pulp and Paper Industry, Taipei, April 25-27, 2000, pp. 187-194.

3. Cui, Y., P. Puthson, A. Kirkman, R. Patt, C.-L. Chen and J. S. Gratzl. 2000. Delignification of pulp with hydrogen peroxide catalyzed by Mn(IV)2-Me4 DTNE. International Symposium on Environmentally Friendly and Emerging Technologies for a Sustainable Pulp and Paper Industry, Taipei, April 25-27, 2000, pp. 363-368.

4. Cui, Y., P. Puthson, C.-L. Chen, J. S. Gratzl, A. Kirkman and R. Patt. 2001. Binuclear manganese complex-catalysed oxidation of lignin with hydrogen peroxide-Kinetic, reaction mechanisms and application. 6th Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins and other Wood Components, vol II, October 25-28, 2001, pp.34-39.

5. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, พงษ์ศักดิ์ ชัยศิริประเสริฐ และ ประเทือง พุฒซ้อน. 2545. การประยุกต์ใช้ถังกวนแบบกึ่งต่อเนื่องในการฟอกเยื่อซัลเฟตด้วยก๊าซโอโซน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, กุมภาพันธ์ 2545. หน้า 123-129.

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371