|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
ผศ.ดร.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
Assist. Prof. Dr. Sawitree Pisuttipiched
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาเอก
D. Tech. Sc. (Pulp and Paper Technology), Asian Institute Of  Technology, 2545
ปริญญาโท
วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
ปริญญาตรี
วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
การติดต่อ (Contact)
E-mail : fforsap@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  1. Paper Coating and Converting Technology
2. Paper Printing Technology
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
01310391 Basic Research Methods in Pulp and Paper Technology
01310451 Paper Coating and Converting Technology
01310561 Paper Printing Technology
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
     
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
 5614300589   นายวิโรจน์ สว่างศรีสุทธิกุล  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
 5814300744   นางสาววิษณี บุญพิทักษ์สกุล  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
5914300576 นางสาวบังอร นกครุฑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
6114350294 นางสาววิชชุดา เอี่ยมชื่น การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
 
งานวิจัย (Research works)
 
2557
การพัฒนาความแข็งแรงของกระดาษปะผิวกล่องด้วยแป้งประจุบวกและไคโตซาน
2551
วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพื่อการผลิตชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์
 
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Scientific Journals
 

1. Puangsin, B., P. Puthson and S. Pisuttipiched. 2548. Effects of tree age and chip pretreatments on chemithermo-mechanical pulp properties from Alstonia scholaris (L) R. Br. Thai Journal of Forestry. 24(1-2):109-120.

2. Khantayanuwong, K., P. Nithisoonthornphong, W. Thunyakhunakornsakool, and S. Pisuttipiched, 2008. Effects of the Various Mixing Ratios of Recycled Pulp on the Physical and Optical Properties of Handsheets and their Curl due to Laser Printing. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 42(1): 149-155.

3. Luangsaard, N., R.O. Malinen, E. Viljakainen, S. Pisuttipiched, and P. Parkpian. 2010.  Effect of harvesting age on the amount and composition of wood extractives from Eucalyptus camaldulensis. Paperi Ja Puu. Vol. 92, Issue 2.

4. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์.  2557.  การพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย.  วารสารการจัดการป่าไม้ 8(15):  96-101.

5. บังอร, น., สาวิตรี พ. และ บัวผัน พ..  2560.  ผลของสารประกอบควอเทอนารีแอมโมเนียม และซิงค์ไพริไทออน ที่มีคุณสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์ในกระดาษบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้ตัดดอก.  วารสารวนศาสตร์ 36(1): 136-144.

6. อรุณรัตน์, บ., สาวิตรี พ. และ พิชิต ส. 2560.  การปรับปรุงความแข็งแรงของกระดาษปะหน้าโดยการใช้เยื่อไผ่ตงทดแทนเยื่อใยยาวจากไม้ใบแคบ.  วารสารวนศาสตร์ 36(2): 98-106.

7. Chitbanyong, K., S. Pitiphatharaworachot, S. Pisutpiched, S. Khantayanuwong and B. Puangsin.  2018.  Characterization of Bamboo Nanocellulose Prepared by TEMPO-mediated Oxidation.  BioResources Journal 13(2): 4440-4454.

  Conference Proceedings
  1. Malinen, R., S. Pisuttipiched, H. Kolehmainen and F. N. Kusuma. 2548. Potential Of Acacia Species As Pulpwood In Thailand. Proceeding 59th Appita Annual Conference Vol. 1, Auckland, New Zealand. pp. 443-449.
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371