|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
Associate Professor Dr. Somwang Khantayanuwong
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Biomaterial Sciences), The University of Tokyo, Japan, 2545
ปริญญาโท
วท.ม. (วนศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
ปริญญาตรี
วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535
การติดต่อ (Contact)
E-mail : fforsok@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  Physical Properties of Fiber and Paper
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
1. Introduction to Pulp and Paper Technology
2. Basic Research in Pulp and Paper Technology
3. Paper Structure and Properties
4. Stock Preparation and Papermaking
5. Pulp and Paper Technology Project
6. Thesis
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล (Student Name List)
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
 5814300744   นางสาววิษณี บุญพิทักษ์สกุล   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
 5614300597   นางสาวสโรชินี วิหะกะรัตน์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
 
งานวิจัย (Research works)
  2549-2552 วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพื่อการผลิตชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์,
ศูนย์วัสดุและโลหะแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (หัวหน้าโครงการ)
  2553-2555 การพัฒนาคุณภาพกระดาษคั่นกระจก, บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด (ภายใต้การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับบุคลากรบริษัท)
  2557 การผลิตกระดาษยับยั้งจุลินทรีย์ , สวพ.มก. (ที่ปรึกษาโครงการ)
  2558 การศึกษาเยื่อไม้ไทยเพื่อการ‎ผลิตกระดาษธนบัตร‎ (หัวหน้าโครงการ)
  2560 เส้นใยเยื่อข่อยเพื่อ‎อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษและเพื่อการอนุรักษ์สมุดไทย‎ (หัวหน้าโครงการ)
  2561

ฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพจากแบคทีเรียนาโนเซลลูโลส
(โครงการหลัก: การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียสำหรับฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพ) (ผู้ร่วมวิจัย)

 
งานบริการวิชาการ (Department service works)
  2557 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวนศาสตร์กับโรงพิมพ์ธนบัตร, ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ประสานโครงการ)
  2558 การศึกษาเยื่อไม้ไทยเพื่อการผลิตกระดาษธนบัตร
 
งานตีพิมพ์ (Publications)
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Research Journals)
 

1. Khantayanuwong, S. 1998.  Compreg made from rubber wood veneer. Thai J. of Forestry 17 (1): 75-80.

2. Enomae, T., S. Khantayanuwong and F. Onabe. 2000. Fundamentally changed properties of used pulp fibers during recycling, pp. 25-34. In An Annual Research Report of the Institutional Organization for Consumption and Living Research, Tokyo, Japan. (in Japanese)

3. Khantayanuwong, S., T. Enomae and F. Onabe. 2001. Measurement of elastic constant of pulp fiber wall by scanning acoustic microscope.  Japan Tappi J. 55 (5): 674-678.

4. Khantayanuwong, S., T. Enomae and F. Onabe. 2002. Effect of fiber hornification in recycling on bonding potential at interfiber crossings: Confocal laser-scanning microscopy.  Japan Tappi J. 56 (2): 239-245.

5. Khantayanuwong, S., T. Enomae, A. Isogai and F. Onabe. 2002. Changes in crystallinity and re-swelling capability of pulp fibers by recycling treatment.  Japan Tappi J. 56 (6): 863-869.

6. Khantayanuwong, S. 2002.  Effect of beating and recycling on strength of fibers and paper. The Kasetsart J. (Natur. Sci.) 36 (2): 193-199.

7. Khantayanuwong, S. 2003. Determination of the effect of recycling treatment on pulp fiber properties by principal component analysis.  The Kasetsart J. (Natur. Sci.) 37 (2): 219-223.

8. Khantayanuwong, S., S. Keawmanee and A. Chusri. 2006. Relationships between the changed apparent density of recycled handhsheets and their mechanical and physical properties. The Kasetsart J. (Natur. Sci.) 40: 541-548.

9. Khantayanuwong, S., Nithisoonthornphong, P., Thunyakhunakornsakool, W. and Pisuttipiched, S., 2008. Effects of the Various Mixing Ratios of Recycled Pulp on the Physical and Optical Properties of Handsheets and their Curl due to Laser Printing.  The Kasetsart J. (Nat. Sci.) 42(1): 149-155.

10. Khantayanuwong, S., A. Wattanayingyongkul and W. Mingkwan. 2010. Water absorptiveness of handsheets produced with various pH levels of pulp suspension, AKD dosages, and mixing times. The Kasetsart J. (Natur. Sci.) 44: 949-955.

11. Tadchuen, B., S. Somrithipol and S. Khantayanuwong2013. Effects of acid types and pH levels on the glass stain retardability and properties of glass interleaving paper. Thai J. of Forestry 32 (2): 114-122. (in Thai)

12. Anukul, P., S. Khantayanuwong and  P. Somboon. 2015. Development of laboratory wet creping method to evaluate and control pulp quality for tissue. TAPPI J. 14 (5): 339 -345.

13. Khantayanuwong, S., C. Khemarom and S. Salaemae. 2017. Effects of shrimp chitosan on the physical properties of handsheets. Agr. Nat. Resour. 51(1): 53-56.

14. Chitbanyong, K., S. Pitiphatharaworachot, S. Pisutpiched, S. Khantayanuwong and B. Puangsin.  2018.  Characterization of Bamboo Nanocellulose Prepared by TEMPO-mediated Oxidation.  BioResources Journal 13(2): 4440-4454.

ตำรา/หนังสือ/เอกสารคำสอน/เอกสารวิชาการ (Textbooks and Academic Articles)
 

1. สมหวัง ขันตยานุวงศ์. 2559. ข่อย: เส้นใยคุณภาพสูง ที่ถูกลืม, น. 142-143. ใน 8 ทศวรรษ วนศาสตร์ ศาสตร์แห่งชีวิต. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ

2. สมหวัง ขันตยานุวงศ์. 2559. เยื่อ เส้นใย และกระดาษ: คล้ายแต่ไม่เหมือน, น. 140-141. ใน 8 ทศวรรษ วนศาสตร์ ศาสตร์แห่งชีวิต. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ

3. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ และบัวผัน พวงศิลป์. 2559. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาเยื่อไม้ไทยเพื่อ การผลิตกระดาษธนบัตร (A Study on Flora of Thailand for Pulp and Banknote Paper Production). สายออกบัตรธนาคาร, ธนาคารแห่งประเทศไทย, นครปฐม.

4. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ และ บัวผัน พวงศิลป์. 2558. รายงานการสอบทวนงานวิจัยโครงการการศึกษาเยื่อไม้ไทยเพื่อ การผลิตกระดาษธนบัตร (A Study on Flora of Thailand for for Pulp and Banknote Paper Production).สายออกบัตรธนาคาร, ธนาคารแห่งประเทศไทย, นครปฐม.

5. สมหวัง ขันตยานุวงศ์. 2554. คู่มือปฏิบัติการ การเตรียมน้ำเยื่อและการผลิต  กระดาษ (Stock Preparation and Papermaking Laboratory) . ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์, คณะวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

6สมหวัง ขันตยานุวงศ์. 2551. เส้นใยเยื่อและกระดาษ: สมบัติทางกายภาพ (Pulp Fibers and Paper: Physical Properties). ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์, คณะวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

7. สมหวัง ขันตยานุวงศ์, สันติ สุขสอาด, ประเทือง พุฒซ้อน, สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, และ บัวผัน พวงศิลป์. 2551. วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพื่อการผลิตชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ (Domestic Natural Fibrous Materials for Door Trim Board Manufacturing). รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด, ปทุมธานี.

8สมหวัง ขันตยานุวงศ์. 2550. การเตรียมน้ำเยื่อและการผลิตกระดาษ (Stock Preparation and Papermaking). ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์, คณะวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371