|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
รศ. ทรงกลด  จารุสมบัติ
Assoc.Prof. Songklod  Jarusombuti
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาโท
วท.ม. (วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
ปริญญาตรี
วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
การติดต่อ (Contact)
E-mail : fforsoj@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
1. Wood and Non-Wood Utilization
2. Wood Non-Wood composite Board
3. Manufacturing Management in wood Industrial
4. Engineered Wood
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
1. 01305311 Anatomy & Identification of Wood
2. 01305333   Adhesives and Theory of Adhesion
3. 01305421   Forest Products Utilization
4. 01305444   Manufacturing Management in Wood Industries
5. 01305461   Practice in Wood Industries
6. 01305472   Plywood and Laminated Wood
7. 01305496   Selected Wood Science and Technology
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
 5714350138   นายญาณวุฒิ ยศไกร  การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62]
5914300258 นายธิติ วานิชดิลกรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
5914300274 นางสาวสุภาวรรณ พึ่งสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
 5714300408   นางสาวดาริกา ผิวฝ้าย   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
 
งานวิจัย(Research works)
 

1. การศีกษารูปแบบศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบจากหญ้าแฝกและวัสดุทางการเกษตร (2546)
2. Value-Added Wood Composite Processing and Processing and Development Collaborating (2547)
3. โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดและพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบจากหญ้าแฝกและวัสดุทางการเกษตร (2547)
4. โครงการการศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ปฏิบัติต่อวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้สำหรับการค้าระหว่างประเทศ (2548)
5. โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว (2549)
6. การทำแผ่นประกอบจากวัสดุเหลือทางการเกษตรเพื่อทดแทนไม้ (2549)
7. การพัฒนาคุณภาพการผลิตการแกะสลักและถาวัลย์ประดิษฐ์ (2550)
8. การพัฒนาคุณภาพเสื่อทอกกและเสื่อเตย (2550)
9. การนำเศษเหลือสมุนไพรกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของแผ่นใยซีเมนต์ (2550)
10. การพัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ (2550)
11. การพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมไม้ (2551)
12. การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นสบู่ดำ (2551)
13. แผ่นปลูกพืชบนหลังคา (2552)
14. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม (2552)
15. โครงการส่งเสริมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2552)
16. โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ (2552)
17. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเลื่อยไม้ การอัดน้ำยาไม้ และการอบไม้ยางพารา (2553)
18. การพัฒนาไม้จากไม้ผลและไม้ขนาดเล็กเพื่อเป็นไม้ประกับแบบเรียงตั้งฉากเสี้ยนและเชื้อเพลิงอัดเม็ด (2553)
19. โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ไม้ เรื่อง ยูคาลิปตัสไม้ร้อยผลิตภัณฑ์ (2553)
20. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกยางพารา การผลิตน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา (2553)
21. การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา (2553)
22. เคยู-ไบโอดีเซล (2553)
23. ระบบการปลูกยางพาราเพื่อผลิตชิ้นไม้สับ (2553)
24. เตาอบไม้ยางพาราสำหรับ SME (2553)
25. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยางพารา (2554)
26. โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (2554)
27. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ (2554)
28. ระบบการปลูกยางพาราเพื่อผลิตชิ้นไม้สับ (2554, 2556)
29. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเกษตรเพื่อการแข่งขันกิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (2555)
30. การพัฒนาเครื่องจักรและเตาอบในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น ระยะที่ 1  การเก็บข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการออกแบบโรงงานผลิตยางพาราแผ่น (2555)
31. การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากแกนปอคิวบาและกัญชงในรูปแบบของแผ่นชิ้นไม้อัดและเชื้อเพลิงอัดเม็ด (2556)
32. แกนกัญชงในการผลิตวัสดุก่อ‎สร้างในรูปแบบของพาร์ติเคิลบอร์ด (2558)
33. การปรับปรุงคุณภาพแผ่นใยไม้‎อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพาราเพื่อเป็นมิตรกับสิ่ง‎แวดล้อม‎ (2558)
34. โครงการศึกษาคุณสมบัติและ‎ปัจจัยการผลิตของ ‎Rubber‎-‎reinforced Plywood‎ (2559)
35. การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวน‎กันความร้อนจากเส้นใยไม้‎ยางพาราผสมน้ำยางพารา‎ธรรมชาติ‎ (2560)

 
งานพัฒนาวิชาการภาคอุตสาหกรรม (Industrial service works)
 

1. โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (2554)
2. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสหกรรมไม้ยางพารา (2554)
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเกษตรเพื่อการแข่งขันกิจกรรม การเพิ่มขีดความสามารถสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (2555)
4. โครงการพัฒนาเครื่องจักรและเตาอบในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา ระยะที่ 1 (2555)
5. โครงการให้คำปรึกษาการจัดตั้งโรงงานต้นแบบ (ชั่วคราว) เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงจากไม้สักสวนป่าที่แปรรูปแล้วแก่วิทยาลัยชุมชุนแพร่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ หัวดง-ดอนมูล (2556)
6. ทำเตาอบไม้พาเลท ของหจก.งานทวีทรัพย์ พาราวู้ด (2556)
7. โครงการทำเตาอบไม้ของ บจก.ศรีชลธร (2556)
8. การทำเตาอบเพื่อการ Heat treatment ของบจก. สวารินทร์ (2556)
9. โครงการทำเตาอบไม้ของ หจก.งามศิลป์วัสดุ (2556)
10. โครงการทำเตาอบไม้ของร้านวิชาญเสาเข็ม (2556)
11. โครงการทำเตาอบเพื่อการ Heat treatment ของบจก.สุพีระกิต (2557)
12. โครงการทำเตาอบไม้ของ บจก.ซี.เอ็น.ดี.วู๊ด (2557)
13. โครงการสร้างเตาอบไม้ของบริษัทสเตเบิ้ล ชิป วูด จำกัด (2557)
14. โครงการปรับปรุงเตาอบไม้ของ บจก.กอเลี่ยงเฮง (2557)
15. โครงการส่งเสริมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2557)
16. โครงการทำเตาอบเพื่อการ Heat treatment ของหจก. ไทยวิจิตรวิศวกรรม (2557)
17. โครงการปรับปรุงคุณภาพแผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพาราของ บจก.สยามฮันนี่คอมป์ (2557)
18. โครงการทำเตาอบเพื่อการ Heat treatment ของบริษัท วันศักดิ์ ไม้ลัง จำกัด (2557)
19. โครงการทำเตาอบไม้ของ บจก.จี.เอส.ซิแร็มมิคซ์ แอนด์ พาเลท (2557)
20. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ ของบจก.เมกาเคมมอส (2557)
21. โครงการทำเตาอบไม้ของร้านบ้านเกาะค้าไม้ (2557)
22. โครงการเตาอบไม้ของโรงงานเลิศพัฒนาค้าไม้ (2557)
23. โครงการการนำเศษชีวมวลในกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดเม็ด ของบริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด (2558)
24. โครงการทำเตาอบไม้ของบริษัท วี เอ็น เอส วู้ด จำกัด (2558)
25. โครงการทำเตาอบไม้ของ หจก. 168 พันธ์ศักดิ์ กรุ๊ป (2558)
26. โครงการทำเตาอบไม้ของ บริษัท ตั้ง พัฒนา 2008 จำกัด (2558)
27. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอัดน้ำยาไม้และอบไม้ยางพาราของบริษัท เอส.วี.อาร์.พาราวู้ด จำกัด (2558)
28. โครงการทำเตาอบไม้ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภานันท์คอนสตรัคชั่น (2558)
29. โครงการทำเตาอบชิ้นมันสำปะหลังของบริษัท วี อิมปอร์ต จำกัด (2558)
30. โครงการปรับปรุงเตาอบไม้พาเลท ของหจก.ศรีอารี (2558)
31. โครงการทำเตาอบปาล์มน้ำมันของห้างหุ้นส่วน ปุญญาพรน้ำมันปาล์ม จำกัด (2558)
32. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลับใบเลื่อย ของ บจก.ซันสิริ (2558)
33. โครงการนำลมร้อนที่ทิ้งจาก Boiler มาทำการอบฟืน ของ บจก.ซันสิริ (2558)
34. โครงการทำเตาอบไม้ของ บจก.โรงเลื่อยจักร วงศ์เจริญ (2558)
35. โครงการทำแผ่น Herbboard ของ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (2558)
36. โครงการทำเตาอบไม้ของ บริษัท โรงเลื่อยจักร วงศ์เจริญ จำกัด (2558)
37. โครงการทำเตาอบไม้และเตาอบเพื่อการ Heat Treatment ไม้พาเลทของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนค เทค (2559)
38. โครงการศึกษาคุณสมบัติของไม้ประกอบที่ได้จากการใช้กาวลิกนิน สำหรับ plywood ของ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (2559)
39. โครงการระบบกรองน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ ของ บริษัท ละแมพาราวู้ด จำกัด (2559)
40. การศึกษาความสอดคล้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ (2559)
41. โครงการทำเตาอบไม้ของ ร้านนราทองค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง (2559)
42. โครงการทำเตาอบไม้ของ บริษัท คงคาแมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด (2559)
43. โครงการทดลองผลิตภัณฑ์สารเชื่อมของ บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (2559)
44. โครงการทำเตาอบไม้ของ บริษัท มูลเลอร์ คอนเลคชั่น จำกัด (2559)
45. โครงการทำเตาอบบุก ของ บริษัท ไทยคอนยัค จำกัด (2559)
46. โครงการทำเตาอบพาเลทเพื่อการ Heat Treatment ของ บจก.พีเอส แอนด์ พีเอ็ม บิสซิเนส กรุ๊ป (2559)
47. โครงการนำลมร้อนที่ทิ้งจาก BOILER มาทำการอบไม้ฟืนของ บริษัท ศรีพุธตรัง พารากรุ๊ป จำกัด (2559)
48. โครงการนำลมร้อนที่ทิ้งจาก BOILER มาทำการอบไม้ฟืนของ บริษัท ศรีพุธพาราวู้ด จำกัด (2559)
49. โครงการทำเตาอบไม้ของ บริษัท ศรีพุธพาราวู้ด จำกัด (2559)
50. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อยไม้ของ บริษัท โรงเลื่อยจักร วงศ์เจริญ จำกัด (2559)
51. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต ของ บริษัท ก.ภัทรอิมปอร์ต จำกัด (2559)
52. โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบดูดฝุ่นในโรงงาน ของ บริษัท ก.ภัทรอิมปอร์ต จำกัด (2559)
53. โครงการทำเตาอบไม้ของ ร้านสดชื่นค้าไม้ (2559)
54. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ BOILER ของบริษัท กัมพล พาราวู้ด (2003) จำกัด (2559)
55. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบไม้ ของบริษัท กัมพล พาราวู้ด (2003) จำกัด (2559)
56. โครงการทำเตาอบไม้ของ บริษัท ตาต้า โกลเบิ้ลแฟชั่นซ์ จำกัด (2559)
57. โครงการทำเตาอบไม้ไผ่ของ บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด (2560)
58. การทำเตาอบไม้ ของร้านบริบูรณ์ (2560)
59. การทำเตาอบถ่านอัดก้อนของ โรงงานเอส.เค.ชาร์โคล (2560)
60. โครงการทำเตาอบไม้ ของวิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ป่าละอู (2560)
61. โครงการทำเตาอบพาเลทเพื่อการ Heat Treatment ของ บจก.ฟาริดา แฟคทอรี่ (2560)

 
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Scientific Journals
 

1. ชาริษา พัฒนไทยานนท์, ธีระ วีณิน และ ทรงกลด จารุสมบัติ. 2016. การชะล้างของเฟอร์ฟูริล แอลกอฮอล์และสารประกอบโบรอนในไม้ยางพารา. วารสารวนศาสตร์ 35(1):98-106.

2. Fueangvivat, V.,S. Jarusombuti, S. Hiziroglu and P. Bauchongkol.  2014.  Properties of Sandwich-Type Particleboard Panels Made from Rubberwood and Eastern Redcedar.  Forest Products Journal 64(1/2):72-76.

3. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์, จิรศักดิ์ จินดาโรจน์ และ ทรงกลด จารุสมบัติ. 2014. กากขี้แป้งยางของเสียจากโรงงานสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารการจัดการป่าไม้ 8(16):64-79.

4. ทรงกลด จารุสมบัติ, วัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, ปิยะวดี บัวจงกล และ วรกิจ สุนทรบุระ.  2013.  การพัฒนาอุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดเรียงเสี้ยนจากไม้ผล. วารสารวนศาสตร์ 32:258-266.

5. ทรงกลด จารุสมบัติ และ วรารัตน์ หาคำ.  2016. กลองคาฮอง (CAJON) จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร. วารสารเคหการเกษตร 37(2):183-185.

6. Jarusombuti, S., P. Bauchongkol, S. Hiziroglu and V. Fueangvivat. 2012. Properties of rubberwood medium-density fiberboard bonded with starch and urea-formaldehyde. Forest Products Journal 62(1):58-62.

7. Luamkanchanaphan, T., S. Chotikaprakhan and S.Jarusombuti.  2012.  A Study of Physical, Mechanical and Thermal Properties for Thermal Insulation from Narrow-leaved Cattail Fibers.  APCBEE Procedia 1:46-52.

8. ศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์, สันติ สุขสอาด, วุฒิพล หัวเมืองแก้ว และ ทรงกลด จารุสมบัติ. 2012. การตลาดของผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ประกอบพลาสติกในประเทศไทย. วารสารวนศาสตร์31(1):46-54.

9. Jarusombuti, S. and N. Ayrilmis.  2011.  Surface Characteristics and Overlaying Properties of flat-pressed Wood Plastic Composites.  Eur. J. Wood Prod. 69:375-382.

10. Jarusombuti, S., P. Bauchongkol, S. Hiziroglu and V. Fueangvivat.  2011.  Properties of Rubberwood Medium-Density Fiberboard Bonded with Starch and Urea-Formaldehyde.  Forest Products Journal 62(1): 58-62.

11. Ayrilmis, N., S. Jarusombuti, V. Fueangvivat and P. Bauchongkol.  2011.  Effect of Thermal-treatment of Wood Fibers on Properties of Flat-Pressed Wood Plastic Composites.  Polymer Degradation and Stability 96: 818-822.

12. Jarusombuti, S., N. Ayrilmis, V. Fueangvivat and P. Bauchongkol.  2011.  Effect of Thermal Treatment of Fast Growing Wood Fibers on Physical and Mechanical Properties of Light Medium Density Fiberboard.  High Temp. Mater. Proc. 30: 241-246.

13. Ayrilmis, N., S. Jarusombuti, V. Fueangvivat, P. Bauchongkol. And R.H. White.  2011.  Coir Fiber Reinforced Polypropylene Composite Panel for Automotive Interior Applications.  Fiber and Polymers 12(7): 919-926.

14. Jarusombuti, S., N. Ayrilmis, P. Bauchongkol and V. Fueangvivat.  2010.  Surface Characteristics and Overlaying Properties of MDF PanelsMmade from Thermally Treated Rubberwood Fibers. BioRes.  5(2): 968 – 978.

15. Ayrilmis, N. and  S. Jarusombuti. 2010. Flat-pressed Wood Plastic Composite as an Alternative to Conventional Wood-based Panels. Journal of Composite Materials 45(1): 103-112.

16. พรพิมล อมรโชติ, สันติ สุขสอาด, ทรงกลด จารุสมบัติ และ วรพรรณ หิมพานต์.  2010.  การตลาดของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ในประเทศไทย.  วารสารวนศาสตร์ 29(3): 45-53.

17. พรพิมล อมรโชติ, สันติ สุขสอาด, ทรงกลด จารุสมบัติ และ วรพรรณหิมพานต์.  2010.  พลังกดดันของการแข่งขันทั้ง 5 ของอุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ในประเทศไทย.  วารสารการจัดการป่าไม้ 4(7) : 48-58.

18. Jarusombuti, S., N. Ayrilmis, P. Bauchongkol and V. Fueangvivat.  2010.  Effects of thermal treatment of rubberwoodfibres on physical and mechanical properties of medium density fibreboard.  BioResources 5(2): 968-978.

  Conferences
 

1. ปนิพันธ์ สุนทรรักษ์, ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และ ทรงกลด จารุสมบัติ. 2016. การพัฒนาแผ่นประกอบชนิดอัดราบจากยางพาราราผสมเยื่อกระดาษเหลือใช้เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอาคาร. The 7th Built Environment Research Associates Conference 2016 (BERAC 7), ประเทศไทย.

2. ทรงกลด จารุสมบัติ, ธีระ วีณิน และ วรารัตน์ หาคำ. 2015. การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นสบู่ดำ. การประชุมการป่าไม้, ประเทศไทย.

3. Saffian, H.A., A. Khalina and S. Jarusombuti.  2014. Influence of Alkaline Treatment on Tensile Properties of Oil Palm Empty Fruit Bunch Fibres Reinforced Polylactic Acid Composites", 2nd International Conference on KENAF and Allied Fibres, Malaysia.

4. ทรงกลด จารุสมบัติ, วัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ และ ปิยะวดี บัวจงกล. 2014. การพัฒนาไม้จากไม้ผลและไม้ขนาดเล็กเพื่อเป็นไม้ประกับแบบเรียงตั้งฉากเสี้ยนและเชื้อเพลิงอัดเม็ด. Thailand Research Symposium, ประเทศไทย.

5. Ayrilmis, N.,S. Jarusombuti, V. Fueangvivat and P. Bauchongkol.  2013.  Effects of Thermal Treatment of Rubberwood Fibers on Physical and Mechanical Properties of Medium Density Fiberboard. The International Symposium on Recent Advances of LignocellulosicBioresources Utilization.

6. Srichao,S., K.Kumsook, Y. Saithong and S. Jarusombuti.  2013.  A Study and Development the Material from Lesser Reedmace Plant for Design to Decorative Item on Working Table.  ASEAN Fine Arts Symposium.

7. ทรงกลด จารุสมบัติ, วัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, ปิยะวดี บัวจงกล และวรกิจ สุนทรบุระ. 2013. การพัฒนาไม้จากไม้ผลเพื่ออุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดเรียงเสี้ยน. การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ, ประเทศไทย.

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371