|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
นายธีรัตว์ อาจสำอางค์
Mr. Theerat Ardsamang
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
วทบ.(เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การติดต่อ (Contact)
E-mail : ffortra@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  1. Pulping and Bleaching Technology
2. Wood Chemistry
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
1. 01310341 Pulping and Bleaching Technology
2. 01305331 Chemical Properties of Wood
3. 01310342 Papermaking Technology
 
งานวิจัย (Research works)
   
 
งานพัฒนาวิชาการภาคอุตสาหกรรม (Industrial service works)
   
 
งานตีพิมพ์ (Publications)
 
 
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371