|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
Assistant Professor Dr.Trairat Neimsuwan
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาเอก
Ph.D (Natural Resources), University of Tennessee, USA, 2550
ปริญญาโท
M.S. (Forestry), University of Tennessee, USA, 2547
ปริญญาตรี
วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
การติดต่อ (Contact)
E-mail : ffortrn@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  1. Manufacture of wood composites
2. Modification of wood composites
3. Wood chemistry
4. Wood and non-wood utilization
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
1. 01305331 Chemical properties of wood
2. 01305473 Manufacture and properties of particleboard
3. 01305441 Management and quality control in wood products industries
4. 01305474 Manufacture and properties of fiberboard and mineral-bond composites products
5. 01305476 Energy conversion technology from wood
6. 01305512 Integrated wood and fiber properties
7. 01305573 Wood-based panel technology
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล
ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
5914300240  นางสาวจิราภา พลลุน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17]
ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
 5314300281   นายเอกชัย อัครพัฒน์   วนผลิตภัณฑ์ [XC04] 
 5514300820   นางสาวปวีณา บาดาล   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
 5714300408   นางสาวดาริกา ผิวฝ้าย   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ [XC17] 
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
 
งานวิจัย (Research works)
  2558 - ความเป็นไปได้ในการใช้‎ประโยชน์กลีเซอรอลที่ได้จาก‎การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นสารต้านการซึมน้ำในแผ่นชิ้นไม้อัด‎
  2558 - การใช้ประโยชน์ลำไผ่เพื่อผลิตไม้พื้นและไม้ผนัง
  2557 - โครงการการพัฒนาระบบการแปรรูปไม้ยางพาราด้วยเครื่องพาไม้ท่อนเข้าเลื่อย
  2556 - การสกัดแทนนิลจากเปลือกไม้โกงกางวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตถ่านเพื่อใช้เป็นสารย่อยสลาย
ฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัด
  2554 - การผลิตชิ้นไม้สับทอร์ริไฟด์
2553 - การลดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัดด้วยการเติมผงถ่านไม้ไผ่
  2551 - คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ไม้ตะกู
 
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Scientific Journals
 

1. Riyaphan, J., T. Phumichai, T. Neimsuwan, S. Witayakran, K. Sungsing, R. Kaveeta and C. Phumichai. 2015.  Variability in Chemical and Mechanical Properties of Para rubber (Heveabrasiliensis) trees.ScienceAsia 41:251-258.

2. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, นิคม แหลมสัก และ พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์.2015.  การลดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัดด้วยการเติมผงถ่านไม้ไผ่.  วารสารวนศาสตร์ 34(1):87-100.

3. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ.  2011.  ฟอร์มัลดีไฮด์...ข้อกำหนดและมาตรฐานในอุตสาหกรรมไม้ประกอบ.  Journal of Forest Management 5(9):79-89.

4. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ.  2011.  ฟอร์มัลดีไฮด์...ก้าวสู่ซูปเปอร์อีซีโร่.  Journal of Forest Management 5(10):59-66.

5. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ และ พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์.  2011.  เม็ดเชื้อเพลิงไม้ทอร์ริไฟด์...เทคโนโลยีและโอกาสทางการตลาด.  Journal of Forest Management 5(10):67-75.

6. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ และ นิคม แหลมสัก.  2010.  คุณสมบัติทางเคมีของไม้ตะกู.  Thai journal of forestry 29(2):64-72.

7. Neimsuwan, T. and N. Leamsak.  2010.  Anatomical and Mechanical Properties of the Bur-Flower Tree (Anthocephaluschinensis).Kasetsart J.(Nat. Sci.) 44:353-363.

8. Cheng, Q., T. Neimsuwan, S. Wang and J. Wang  2010.  Tensile and Impact Properties of Steam-exploded Wood-polypropylene Composites. Wood and Fiber Science 42(2):158-164.

  Conferences
 

1. พรพรรณ สิระมนต์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ และ พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์. 2013. Tannin extraction from the bark of Rhizophora spp., a residue from charcoal production, for environment-friendly wood adhesive applications.  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, ประเทศไทย.

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371