|
|
|  
ประวัติการศึกษา
วิชาที่รับผิดชอบ
นิสิตบัณฑิตศึกษา
งานวิจัย
งานตีพิมพ์
ผศ.ดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
Assistant Professor Dr. Wiwat  Hanvongjirawat
 
ประวัติการศึกษา (Education)
ปริญญาเอก
Dr.rer.nat. (Wood Physics and Mechanical Technology of  Wood),
University of Hamburg, Germany, 2546
ปริญญาโท
วท.ม. (วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2535
ปริญญาตรี
วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2533
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
การติดต่อ (Contact)
E-mail : fforwih@ku.ac.th
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (Working areas)
  1. Wood Drying Technology
2. Wood Composite Board
3. Wood Physics
4. Wood Mechanical
 
วิชาที่รับผิดชอบ (Courses)
1. 01305351   Physical Properties of Wood
2. 01305352   Mechanical Properties of Wood
3. 01305372   Wood drying Technology
4. 01305551   Wood-Fluid Relationships
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล
 ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รหัสนิสิต   ชื่อ-สกุล   สาขาวิชา 
     
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
 
งานวิจัยและบริการวิชาการ (Research and department servics works)
 

1. การพัฒนาเทคโนโลยีการอบไม้ยางพาราอย่างยั่งยืน (2549)
2. การพัฒนาเตาอบไม้ขนาดเล็กระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับวิธีการลดความชื้น เพื่อปรับปรุงขบวนการผลิตและคุณภาพของสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ (2549)
3. การพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้จากระบบวนเกษตร (2549)
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครือข่ายวนเกษตร (2549)
5. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ (2549)
6. การพัฒนาเทคโนโลยีการอบไม้ยางพาราอย่างยั่งยืน (2550)
7. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครือข่ายวนเกษตร (2550)
8. การวิจัยคุณสมบัติไม้สักจากสวนป่าเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ (2550)
9. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตวนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำ (2550)
10. การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม (2550)
11. การพัฒนาเทคโนโลยีการอบไม้ยางพาราอย่างยั่งยืน (2551)
12. เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน (2551)
13. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตวนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำ (2551)
14. การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือไม้กฤษณาเพื่อการเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน (2551)
15. การวิจัยคุณสมบัติไม้สักจากสวนป่าเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ (2551)
16. การศึกษาคุณสมบัติไม้ยูคาลิปตัสเพื่อใช้ประโยชน์ไม้แปรรูป (2556)
17. การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากใบ‎และชานอ้อย สำหรับผลิต‎เฟอร์นิเจอร์‎ (2557)
18. การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไผ่บนที่สูง (2558)
19. การปรับปรุงคุณสมบัติไม้‎ยางพาราโดยการอัดกาวยู‎เรียฟอร์มาลดีไฮด์และการอัดแรงเพื่อทำวัสดุก่อสร้าง‎ (2559)

 
งานตีพิมพ์ (Publications)
  Scientific Journals
 

1. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์. 2540. การศึกษาคุณสมบัติเส้นใยของไม้ปอสา. วารสารวนศาสตร์ 16. 
คณะวนศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. น. 82-89. 

2. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์. 2546. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาเทคโนโลยีการอบไม้. ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์. 
คณะวนศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

3. Howpinjai, I., Hanvongjirawat, W. and Lemsak, N.  2010.  Particleboard from Agarwood  (Aquilaria spp.) Residues.  Thai journal of Forest 29(2): 73-82.

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 โทรสาร: 02 942 8371