|
|
|  
ระบบจองใช้ห้องและเครื่องมือ
อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์
ชั้น 10 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
ระบบจองใช้ห้องและเครื่องมือ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
  อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์
  จองใช้ห้อง
โซนแปรรูปวัตถุดิบ
104 ห้องผลิตเยื่อและกระดาษ
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
  ตรวจสอบการใช้ห้อง
  ทั้งอาคาร 104 โซนแปรรูป ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4
  ชั้น 10 ตีกวนศาสตร์ 72 ปี
  จองใช้ห้อง
ชั้น 10
  ตรวจสอบการใช้ห้อง
  ชั้น 10
 
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 942 8109 ต่อ 1902 / 02 579 0173 ต่อ 1913 โทรสาร: 02 942 8371